नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तु
कपिलवस्तु

मुख्य कार्यहरू

आवश्यक प्रमाण र प्रचलित एेन कानुन बमोजिम

  • मोही र जग्गाधनी विच जग्गाको बाँडफाँड गर्ने ।
  • मोही लगत कट्टा गर्ने  ।
  • हदवन्दि छानविन गर्ने ।
  • हदवन्दि र लगतकट्टा वा अन्य कुनै माध्यमद्धारा नेपाल सरकारलाई प्राप्त जग्गाको संरक्षण गरी सरकारको स्वामित्वमा प्रमाण पुर्जा बनाउने ।
  • हदवन्दिको जग्गा नेपाल सरकारको आदेशानुसार विक्रिवितरण गर्ने ।
  • वचत जम्मा गर्ने ।
  • विभागद्धारा तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)